Nhà máy xử lý nước sản xuất giống thủy sản theo quy trình NAS tại Quảng Bình, 2021

Nhà máy xử lý nước sản xuất giống thủy sản theo quy trình NAS tại Quảng Bình

Với các khu xử lý riêng biệt bằng các thiết bị, hệ thống như:

CHIA SẺ