Thẩm thấu ngược

Reverse Osmosis (RO) – Hyflux

Thẩm thấu ngược là sự đảo ngược quá trình thẩm thấu tự nhiên. Quá trình này được sử dụng để khử muối trong dung dịch nước. Sử dụng một màng lọc hiệu suất cao phù hợp, hệ thống thẩm thấu ngược có thể loại bỏ 99% các loại muối.

Theo các cấp lọc của công nghệ màng thì thẩm thấu ngược là công nghệ có bước phân tách cao nhất. Nước sẽ được đưa đến một buồng làm kín bởi màng bán thấm. Để vượt qua chênh lệch của áp suất thẩm thấu, một áp suất nhân tạo được tạo ra trong buồn kín này. Màng bán thấm chỉ cho nước đi qua do đó một phần của nước thô sẽ đi qua và trở thành nước khử khoáng, phần còn lại có nồng độ ion cao hơn ban đầu là nước dòng đậm đặc thải.

Reverse Osmosis (RO) – Hyflux

Reverse Osmosis (RO) – Hyflux

Hyflux has standard design configurations suitable for a wide range of water treatment applications.

Thẩm thấu ngược

Thẩm thấu ngược

Loại bỏ toàn bộ các phân tử, mầm bệnh có hại với tất cả các kích cỡ khác nhau trong nước.