Ứng dụng

Hệ thống xử lý nước cấp nồi hơi

Hệ thống xử lý nước cấp nồi hơi

Benefit / Lợi ích 1.) Less Boiler Maintenance / Giảm chi phí bảo trì nồi hơi 2.) Reduce boiler blowdown 70% / Giảm xả cặn nồi hơi 70% 3.) Save cost chemical for boiler 30% / Tiết kiệm 30% hóa chất cho nồi hơi